wat doet een sociaal wijkteam?

U heeft zorg nodig, u voelt zich eenzaam of u bent op zoek naar een vrijwilliger die u thuis helpt. Waar klopt u aan? In veel gemeenten is dat een sociaal wijkteam. Wat is eigenlijk een sociaal wijkteam? En hoe kan zo’n team u helpen om langer zelfstandig te wonen?

waarom een sociaal wijkteam?

Sinds de invoering van de Jeugdwet, Participatiewet en vernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015, moeten gemeenten meer organiseren met minder geld. Sociale wijkteams moeten dat oplossen met een beter en efficiënter dienstverlening. Deze teams werken multidisciplinair, in kleine gebieden en zo dicht mogelijk op de burger. Gemeenten zijn niet verplicht om met sociale wijkteams te werken, maar inmiddels doet 87% dat wel. En soms onder een andere naam zoals sociaal team, wijkteam, wijkzorgteam of wijkzorg.

wat is het doel van een sociaal wijkteam?

Sociale wijkteams moeten ervoor zorgen dat mensen met zo goed mogelijke zorg en ondersteuning zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Preventie, een totaalaanpak van multiproblematiek, het verbinden van formele met informele zorg, een betere doorverwijzing naar zorg op maat en het terugdringen van tweedelijnszorg (zorg waarvoor een verwijzing nodig is) spelen hierin allemaal een rol. Maar omdat wijken en buurten van elkaar verschillen, hebben sociale wijkteams vaak een eigen focus. Voorbeelden zijn het verbeteren van sociale samenhang of het tegengaan van eenzaamheid. De gemeente is de opdrachtgever van sociale wijkteams. En soms zijn gemeenten ook betrokken bij de uitvoering, bijvoorbeeld door deze in handen te geven van professionals in dienst van de gemeente.

wie zitten er in een sociaal wijkteam?

Veel sociale wijkteams bestaan uit een maatschappelijk werker, een wijkverpleegkundige, een WMO-adviseur, een ouderenadviseur of welzijnscoach en een MEE-consulent. Afhankelijk van wat er in een wijk speelt en van wat het team wil bereiken, werken zij samen met professionals op het gebied van schuldhulpverlening, psychiatrische problematiek, veiligheid of wonen. Ook een fysiotherapeut, casemanager dementie of vrijwilligerscoördinator kan lid zijn van een sociaal wijkteam.

met welke vragen kunt u bij een sociaal wijkteam terecht?

Al uw vragen over beperkingen, hulp in huis, dagbesteding, begeleiding bij zelfstandig wonen, eenzaamheid, schulden, vrijwilligerswerk, werk en inkomen. Een professional uit het team zal altijd doorvragen naar uw eigen mogelijkheden om uw probleem op te lossen, naar eventuele ondersteuning vanuit uw familie-of kennissenkring, en naar de inzet van iemand uit uw buurt of van een vrijwilliger. Als dat allemaal niet kan, krijgt u wellicht een verwijzing naar een WMO-voorziening zoals een rolstoel of individuele begeleiding. Soms moet u hiervoor nog naar het WMO-loket.
Heeft u zelf goede tips of ideeën om het wonen in uw wijk prettiger te maken? Ook daarvoor is een sociaal wijkteam.

waar vindt u een sociaal wijkteam?

Kijk op de website van uw gemeente. Sociale wijkteams zijn of via de gemeente of rechtstreeks bereikbaar. Sommige hebben een inlooppunt, organiseren spreekuren of hebben een Facebookpagina.
Voor de hulp van een sociaal wijkteam hoeft u niets te betalen. Maar bij doorverwijzing naar professionele hulp of ondersteuning moet u rekening houden met een eigen bijdrage.

een bewerking van dit artikel is gepubliceerd op www.alleszelf.nl