Persoons Gebonden Budget

Een Persoons Gebonden Budget (PGB) is bedoeld om zelf zorg in te kopen en zo de regie te houden over eigen leven. De vier zorgwetten kennen ieder een eigen PGB.

Een PGB voor verpleging en verzorging valt onder de Zorgverzekeringswet. Er moet sprake zijn van een zorgbehoefte voortkomend uit een medische oorzaak en verwijzing verloopt meestal via een wijkverpleegkundige. Voor een PGB Jeugdwet (jeugdhulp voor kinderen tot achttien jaar) en een PGB WMO (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf) moet u naar de gemeente. U komt pas in aanmerking als mantelzorg en algemeen toegankelijke voorzieningen van de gemeente ontoereikend zijn. Ook 24-uurszorg uit de Wlz (Wet langdurige zorg) kan worden omgezet naar een PGB. Een aanvraag doet u bij het CIZ (Centraal Indicatie-orgaan Zorg), maar toewijzing ligt bij het zorgkantoor ná een persoonlijk gesprek.